Regulamin

REGULAMIN SKLEPU 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy (dalej zwany „Sklepem”) dostępny pod adresem www.wellyouknowmyname.com prowadzi sprzedaż detaliczną odzieży i akcesoriów przez właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
1.2. Sklep internetowy Well, you know my name prowadzony jest przez Karolinę Wawrzyńczyk, zwaną dalej Sprzedawcą prowadzącą działalność gospodarczą Usługi Turystyczne Karolina Wawrzyńczyk, Gdańsk 80-180, ul.11 Listopada 18, NIP: 583 -270 – 02 -88, REGON: 381918731, adres e-mail: shop@wellyouknowmyname.com
1.3.  Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
1.4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia.
1.5. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie:
a) Sklep Internetowy/Sklep – oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.wellyouknowmyname.com
b) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
c) Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Sklepu zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.
d) Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
e) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
f) Koszyk –  element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
g) Towar/Produkt – rzecz przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej – Sklepu Internetowego www.wellyouknowmyname.com, mogąca być przedmiotem Umowy sprzedaży.
h) Umowa sprzedaży –  umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
i) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
1.6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
1.7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Informacje o produkcie

2.1. Informacje o produkcie są zgodne z opisem zamieszczonym w Sklepie.

3. Realizacja zamówienia

3.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
a) Urządzenie z dostępem do Internetu
b) Przeglądarka internetowa
3.2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail.
3.3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie:
a) cena za towar – podana w polskich złotych, jest to cena brutto (uwzględniająca podatek VAT)
b) i cena za dostawę zakupionego towaru – podana w polskich złotych zgodnie z cennikiem ustalonym przez: Pocztę Polską lub inna wybraną z dostępnych firm kurierskich.
3.4. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia. Wybrane do kupienia towary należy dodać do Koszyka w Sklepie.
3.5. Po wybraniu wszystkich żądanych przedmiotów należy wybrać sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
3.6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
3.7. Sklep potwierdza przyjęcie każdego zamówienia e-mailem potwierdzającym na adres podany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
3.8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
3.9. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Towaru.
3.10. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.
3.11. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
3.12. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

4. Warunki płatności i wysyłki towaru

4.1. Klient ma do wyboru poniższe formy płatności:
a) Przelew na konto Sprzedawcy
b) Przelewy24
c) Płatność BLIK-iem

4.2. Ceny dostawy określone są w cenniku przy wyborze formy dostawy, według cennika Poczty Polskiej i firmy kurierskiej. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Klienta dostawcy.
4.3. Termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego za Towar i przesyłkę.
4.4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy) – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4.5. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).
4.6. Firma wysyłkowa lub kurierska ponosi odpowiedzialność za realizację i dostarczenie w terminie wysłanego przez Sprzedawcę zamówienia.
4.7. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem lub za pomocą e-mail.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumentów  z dnia 30 maja 2014 r. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
5.2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie chęci odstąpienia od umowy na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
5.3. Produkty wykonane na zamówienie, dopasowane pod klienta nie podlegają zwrotom.
5.4. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
5.5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
5.6. Właściciel Sklepu zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zapłaconą za Towar kwotę w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas).
5.7. Właściciel Sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta oraz w odniesieniu do pozostałych umów, o których mowa w wyżej wskazanej podstawie prawnej.
5.9. Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
– Adresat:  Usługi Turystyczne Karolina Wawrzyńczyk, ul. 11 Listopada 18, 80-180 Gdańsk, e-mail: wykmn.fashion@gmail.com
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ………
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……….
– Adres konsumenta(-ów): ……….
– Podpis konsumenta(-ów): ……….
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data: ……….

6. Reklamacje

6.1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
6.2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji wraz z opisem niezgodności.
6.3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
6.4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Towaru.
6.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail podany przy zakupie bądź adres e-mail podany w składanej Reklamacji.

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, Karolina Wawrzyńczyk, ul.11 Listopada 18, 80-180 Gdańsk, NIP: 583-270-02-88, REGON: 381918731 e-mail: wykmnfashion@gmail.com
7.2. Dane osobowe Klientów zbierane są przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
7.3. Dane osobowe Klienta, zbierane są gdy Klient zawiera umowę kupna, i wykorzystywane są przez Sprzedającego:
a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
c) Do realizacji umowy, prowadzenie korespondencji z Klientem, sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur, sporządzania dokumentacji zawieranych umów;
7.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
7.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
7.6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie, przed zawarciem umowy – np. podczas nadawania Przesyłki; art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. konieczność przechowywania ich dla celów podatkowych;
7.7. Dane osobowe nie są sprzedawane ani udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7.8. Dane osobowe zebrane w związku z zawarciem Umów będą przechowywane do momentu ustania przydatności.
7.9. Klient może wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych;

8. Własność intelektualna

8.1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć, opisów towarów i pozostałych treści) bez pisemnej zgody Sklepu.

9. Pliki cookies (ciasteczka)

9.1. Strona internetowa www.wellyouknowmyname.com i Sklep Internetowy korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
a) są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
b) umożliwiają Ci, m.in.: korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu
c) nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia
9.2. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
a) usunąć pliki cookies
b) blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
9.3. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
a) zapamiętywania informacji o Twojej sesji
b) statystycznym
c) marketingowym
d) udostępniania funkcji Sklepu
Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

10. Postanowienia końcowe

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
10.3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres e-mail wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
10.4. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
10.5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.
10.6. W razie gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
10.8. Treści, w szczególności grafika, teksty, zdjęcia układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nieuzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
10.9. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.